Úvěrový slovník

Anuitní úvěr

Typ úvěru, který se splácí v pravidelných měsíčních splátkách, které v sobě zahrnují z části splátku úroku i jistiny.

Bonita

Schopnost klienta dostát všem svým finančním závazkům. Klient je bonitní, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (jiné úvěry, pojištění apod.) od jeho čisté měsíční výše příjmů zůstane dostatečná finanční rezerva.

Cena půjčky

Určuje, jakou musí klient zaplatit celkovou částku za vypůjčené peníze po celou dobu jejího trvání.  Jsou v ní zahrnuty zaplacené úroky a všechny poplatky, které se k půjčce váží.

Čerpání

Jde o úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru

Dluh - částka

Částka, kterou je klient povinen zaplatit společnosti, které dluží. Dlužník má za povinnost vrátit částku v celé výši včetně úroků do určité doby. Pro věřitele znamená dluh pohledávku, pro dlužníka znamená závazek, který musí splatit.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr a která má povinnost splatit věřiteli poskytnutou vypůjčenou finanční částku, včetně úroků.

Doba splatnosti

Jedná se o čas, během kterého musí klient splatit své finanční závazky. Délka této doby se odvíjí od druhu úvěrového produktu.

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele na majetku dlužníka. Jedná se vždy o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr.

Fixace úrokové sazby

Používá se u dlouhodobých úvěrů. Je to doba, po kterou se úroková sazba a tím pádem i splátka úvěru nebude měnit.

Insolvence

Platební neschopnost je neschopnost dlužníka splácet své dluhy vůči věřiteli a tím dostát svým závazkům. Do platební neschopnosti se dlužník může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyhlášením osobního bankrotu apod.

Jistina

Poskytnutá výše úvěru

Konsolidace půjček

Sloučení více půjček pouze do jediné. Je výhodná zejména proto, že přináší menší úrok díky jedné půjčce a zjednodušuje celý proces plateb, kdy se staráte jen o jednu splátku.

LTV

Je to poměr mezi výškou úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Výsledné číslo znamená procento z ceny nemovitosti, ze kterého lze vypočítat maximální poskytnutý úvěr.

Měsíční splátka

Klient, který si peníze vypůjčí, je povinen tento závazek splatit. Úvěry a hypotéky klient splácí  pomocí měsíčních splátek. Částka nezávislá na výši vypůjčené částky a délce splatnosti.

Nebankovní půjčka

Tento typ půčky je nabízený jinou společností než je banka. Vyznačuje se menší náročností na žadatele, ale společnosti si ve většině případů účtují za tuto půjčku větší úrok.

p. a. (per annum)

Znamená „roční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.

p. m. (per mensem)

Znamená „měsíční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „měsíční úroková sazba“.

Penále

Pokuta za porušení smluvních podmínek.

Pevná úroková sazba

Sazba, která se nemění po dobu trvání úvěru. Opakem je pohyblivá sazba

Předčasné splacení úvěru

Zaplacení dlužné částky ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Pohledávka

Nárok vznikající věřiteli na peněžní plnění ze strany dlužníka po poskytnutí úvěru.

RPSN

tzn. Roční Procentní Sazba Nákladů, je procentuálním vyjádřením veškerých nákladů spojených s vyřízením a splácením poskytnutého úvěru za 1 rok. Zahrnuje zpravidla úrokovou sazbu, provizi zprostředkovatele, poplatky a náklady spojené s vyřízením úvěru apod.

Splatnost

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen (podle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě)

Splátka

Je to část úvěru, kterou klient pravidelně splácí úvěr. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s příslušnými úroky, případně také pojištění úvěru.

Úrok

Peněžitá odměna pro věřitele za půjčení peněz

Úvěr

Dočasně poskytnuté finanční prostředky. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí klient věřiteli úrok.

Úmor

Splátka jistiny dluhu, tzn. část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky.

Úroková sazba

procento, kterým se úročí dluh (jistina) klienta.

Úvěrový registr

Jde o databázi informací o platební minulosti klientů bank a leasingových společností. Pomocí tohoto registru lze zjistit, zda není klient předlužen a jakou má platební morálku.

Vinkulace pojistného

Je to prohlášení pojišťovny, že v případě pojistné události (např. požár domu apod.) bude část pojistného plnění vyplacena oprávněné úvěrující společnosti na splacení dluhu klienta a zbytek pojistného plnění již standardně náleží klientovi.

Zástavce

Majitel nemovitosti, která poslouží jako zástava k hypotečnímu úvěru.

Zástavní právo

Znamená to zajištění úvěru  zástavní smlouvou, kdy na listu vlastnictví klienta je v oddíle omezení vlastnického práva zapsané toto zástavní právo. Klient stále zůstává plnohodnotným majitelem nemovitosti a může s ní stále libovolně nakládat.